โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกับดักแมลงวันทองจากขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัยรัตน์ บุษน้ำเพชร

  • ประมาณ พรดำเนินสวัสดิ์

  • ประไพ บุญรอด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สนม วันเพ็ญ

  • สมชาย นาถึง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามพรานวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 11(30) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขวดพลาสติก

  • สิ่งประดิษฐ์

  • แมลงวันทอง การกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาการทำกับดักแมลงวันทองจากขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว 3 แบบคือ แบบเจาะรูรอบขวดพลาสติกแบบตัดปากขวดคว่ำปากขวดเข้าไปในขวดแขวนขวดในแนวดิ่ง แบบตัดปากขวดคว่ำปากขวดเข้าไปในขวดแขวนขวดในแนวนอนเปรียบเทียบกับกับดักแมลงวันที่ขายในท้องตลาด พบว่ากับดักแบบเจาะรูรอบขวดพลาสติกสามารถจับแมลงวันทองได้ดีร้อยละ 42.8 ค่าเฉลี่ยประมาณ 37 ตัวต่อวัน จึงได้มีการพัฒนารูปแบบการทำกับดัก โดยการเจาะรูที่มีความสูงจากก้นขวด 15 เซนติเมตร ระยะแขวนไส้ด้ายดิบเพื่อหยดสารดึงดูดแมลงวันทอง เหนือรูที่เจาะ 5 เซนติเมตร ขวดที่ใช้ควรเป็นพลาสติกใสขวดเหลี่ยม ขนาดใหญ่ จะดักจับแมลงวันทองได้มากที่สุดร้อยละ 24.1 ค่าเฉลี่ย 64.8 ตัวต่อวัน และจากการศึกษาชนิดของพืชที่เหมาะสมในการใช้เป็นสารดึงดูดแมลงวันทองคือ กระเพราแดง โดยนำมาบดให้ละเอียดและนำไปใช้โดยตรง พบว่าจะดึงดูดแมลงวันทองเข้ากับดักได้มากที่สุด