โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวอ่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปฐมวัย อมรรัตนไพจิตร

  • สมมารถ ศิริสมพร

  • สิริพงศ์ พัฒนธนาวิสุทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิวัฒน์ ปาหินา

  • สนม วันเพ็ญ

  • สมชาย นาถึง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามพรานวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 การเกษตร ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(10) p68

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการทดลองเพื่อศึกษาการยืดอายุของมะพร้าวอ่อน โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 10 กลุ่ม คือไม่ปอกเปลือกเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ไม่ปอกเปลือกเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส ปอกเปลือกเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ปอกเปลือกหุ้มฟิล์มพลาสติกเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ปอกเปลือกเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส ปอกเปลือกหุ้มด้วยฟิล์มพลาสติกเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส ปอกเปลือกเหลือแต่จุกเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ปอกเปลือกเหลือแต่จุกหุ้มด้วยฟิล์มพลาสติกเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง ปอกเปลือกเหลือแต่จุกเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส ปอกเปลือกเหลือแต่จุกหุ้มด้วยฟิล์มพลาสติกเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส พบว่า การไม่ปอกเปลือกจะคงคุณภาพของมะพร้าวอ่อนดีกว่าแบบปอกเปลือก ส่วนแบบปอกเปลือกกับแบบปอกเปลือกเหลือแต่จุก แบบปอกเปลือกจะคงคุณภาพไว้ดีกว่าที่อุณหภูมิห้อง แต่ถ้าเป็นที่อุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส คุณภาพของมะพร้าวอ่อนจะใกล้เคียงกันเพราะอุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส จะช่วยลดขบวนการหายใจในผลมะพร้าว และที่อุณหภูมิห้อง การปอกเปลือกหุ้มด้วยฟิล์มพลาสติกจะมีคุณภาพดีกว่าแบบไม่หุ้มแต่ที่อุณหภูมิ 7 องศาเซลเซียส กลุ่มที่ปอกเปลือกและปอกเปลือกเหลือแต่จุกหุ้มด้วยฟิล์มพลาสติกจะมีคุณภาพใกล้เคียงกัน ดังนั้นในการยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวอ่อนเพื่อการส่งออกจะใช้วิธีการปอกเปลือกเหลือแต่จุกและหุ้มด้วยฟิล์มพลาสติกในการเก็บรักษามะพร้าวอ่อนได้