โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเทคนิคการดักจับแมลงวันทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดอกอ้อ กันทา

  • มณทิรา ใจคำลือ

  • เฉลิมเกียรติ เมืองงาว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขลางค์นคร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลพิเศษ ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(23) p68

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต270/2539 โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิธีการล่อ ไล่ การกำจัดแมลงวันทอง และสร้างเครื่องมือดักจับแมลงวันทองแบบง่าย ๆ เนื่องจากแมลงวันทองทำให้มะม่วงและผลไม้ชนิดอื่นเสียหาย โดยการแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 การทดลองเกี่ยวกับการหาพืชธรรมชาติ มาล่อแมลงวันทอง โดยการนำพืช 13 ชนิด คือ ดอกเดหลี ใบกระเพรา ใบชะพลู ดอกยี่โถ หัวไพล ใบสะเดา ใบมะกรูด ตะไคร้ หัวข่า พญาไร้ใบ เมล็ดเงาะ ใบยาสูบพื้นเมือง ขิง มาล่อแมลงวันทอง พบว่าใบกระเพรา หัวไพล ดอกเดหลี และดอกยี่โถ ล่อแมลงวันทองได้ดีเรียงตามลำดับ ส่วนพืชชนิดอื่น ๆ แมลงวันทองไม่ตอม ตอนที่ 2 การทดลองเกี่ยวกับการหาพืชธรรมชาติมาไล่และกำจัดแมลงวันทอง โดยการนำพืชที่แมลงวันทองไม่ตอมในตอนที่ 1 คือ หัวข่า ใบชะพลู ใบสะเดา ใบมะกรูด ตะไคร้ พญาไร้ใบ เมล็ดเงาะ ขิง ใบยาสูบพื้นเมือง มาผสมกับน้ำแล้วคั้นเอาแต่น้ำ นำไปฉีดพ่นแมลงวันทอง พบว่า ใบยาสูบพื้นเมือง เมล็ดเงาะ พญาไร้ใบ ขิง และ ข่า สามารถฆ่าแมลงวันทองได้ดีเรียงตามลำดับ และความเข้มข้นของสารละลายที่แมลงวันทองตายมากใช้เวลาน้อยคือ ความเข้มข้นของสารละลาย 50 g น้ำ 50 Cm3 ส่วนใบสะเดา ใบมะกรูด ตะไคร้ ใบชะพลู แมลงวันทองไม่ตาย แสดงว่าพืชเหล่านี้ไม่สามารถกำจัดแมลงวันทองได้ แต่สามารถไล่แมลงวันทองได้ ตอนที่ 3 การทดลองเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือดักจับ แมลงวันทอง พบว่าเครื่องมือที่ทำจากขวดพลาสติก โดยการตัดปากขวด และถุงพลาสติก สามารถดักจับแมลงวันทอง ได้ดีกว่าขวดพลาสติกที่เจาะรู และเครื่องมือที่นำมาจากแผ่นมุ้งลวด ดักจับแมลงวันทองไม่ดี จากการศึกษาค้นคว้า ใบกระเพรา เหมาะสมที่จะนำมาเป็นพืชที่ล่อแมลงวันทองได้ดีที่สุด ใบยาสูบพื้นเมืองนำมากำจัดแมลงวันทองได้ดีที่สุด และเครื่องดักจับแมลงวันทอง สามารถสร้างได้อย่างง่าย ๆ ไม่ต้องเสียเงินซื้อ เป็นการลดการเน่าเสียของผลไม้ต่าง ๆ ในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ และลดปัญหาจากการใช้สารพิษ อันเป็นสาเหตุทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษได้