โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเตาเผาปลอดสารพิษซุปเปอร์แคลอรี่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมชาย จินดามณี

  • สมหมาย จันใจ๋

  • หทัย ฟูเต็มวงศ์

  • อุดร หัวคำ

  • เฉลิมชัย พันโนลิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมพล ใจวรรณะ

  • สุภาวดี ศิริไพบูลย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขลางค์นคร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(21) p75

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ป129/2538 ผู้ทำโครงงานได้ทำเครื่องเตาเผาปลอดสารพิษซุปเปอร์แคลอรี่ขึ้น เป็นเครื่องมือที่เผาขยะที่หาวัสดุได้ง่าย มีขนาดพอดี คงทน เป็นได้ทั้งถังขยะและเตาเผาขยะ สามารถนำความร้อนจากการเผามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ โดยมีสารละลายคัลเซียมไฮดรอกไซด์และน้ำเป็นตัวช่วยกรองสารพิษ ทำให้สามารถกรองก๊าซพิษได้ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ความร้อนที่ได้จากการเผาขยะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ เช่น บ่มผลไม้ บ่มใบยาสูบ อบอาหาร และน้ำที่ทิ้งสามารถนำไปทิ้งในแม่น้ำลำคลองหรือนำไปใช้ได้เพราะถูกทำให้เป็นกรดเจือจางแล้ว