โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องอบพริกอย่างง่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพมาศ กฤษสำโรง

  • สุวรรณี บุรีพันธ์

  • อนุรักษ์ ทองดีนอก

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 12(33) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พริก การอบ

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องอบพริกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ชาวไร่พริกที่มีปัญหาในการตากพริก โดยจัดชุดการทดลองทั้งหมด 7 ชุด การทดลองชุดที่ 1 เปรียบเทียบรูปทรงเครื่องอบพริก พบว่ารูปทรงสามเหลี่ยมที่ใช้อบพริกจะทำให้พริกแห้งเร็วที่สุด เนื่องจากสามารถรองรับแสงแดดได้ดีกว่าทุกรูปทรง การทดลองชุดที่ 2 เปรียบเทียบวัสดุรองพื้น พบว่าวัสดุรองพื้นที่ดีที่สุดที่ทำให้พริกแห้งเร็วที่สุด คือ แกลบเผา เนื่องจากสามารถดูดความร้อนได้ดีกว่าวัสดุชนิดอื่น การทดลองชุดที่ 3 เปรียบเทียบแกลบสูง-แกลบต่ำ โดยการใช้แกลบเผารองพื้นความสูงต่างกัน ผลการทดลองพบว่าแกลบสูงจะทำให้พริกแห้งเร็วกว่าแกลบต่ำ การทดลองชุดที่ 4 เปรียบเทียบพลาสติกคลุม 2 ชนิด คือ พลาสติกใสไม่มีสีและพลาสติกใสมีสี พบว่าพลาสติกใสไม่มีสีดีกว่าพลาสติกใสมีสี และพบว่าพลาสติกที่บางกว่าแสงจะทะลุผ่านเข้าเครื่องอบได้ดีกว่า การทดลองชุดที่ 5 เปรียบเทียบพลาสติกที่ใช้คลุมชนิดพลาสติกใสไม่มีสีกับพลาสติกสีดำ พบว่า พลาสติกสีดำจะดูดความร้อนได้ดีกว่า พริกจะแห้งเร็วกว่า การทดลองชุดที่ 6 เปรียบเทียบปริมาณแสง พบว่าปริมาณแสงมากกว่า พริกแห้งจะแห้งเร็วกว่า การทดลองชุดที่ 7 เปรียบเทียบพลาสติกที่มีรูพรุนและไม่มีรูพรุน ผลการทดลองพบว่า พลาสติกที่ใช้คลุมชนิดที่ไม่มีรูพรุนจะทำให้พริกแห้งเร็วกว่า