โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกำจัดสารพิษจากโลหะหนักและสารฆ่าแมลงบางชนิดด้วยไข่ขาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพรรณ พูนแก้ว

  • วาสนา เกสรา

  • สุมณฑา แก้วแสงอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารพิษ

  • ไข่ขาว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถของไข่ขาวในการกำจัดสารพิษจากโลหะหนักและยาฆ่าแมลงบางชนิด วัสดุที่ใช้ ได้แก่ ไข่ขาวของเป็ดเทศ ห่าน ไก่ เป็ด นกกระทา ปลาหางนกยูง ดีดีที ไซยาไนต์ เป็นต้น วิธีการทดลอง คือ นำเอาไข่ขาวดิบของไข่ชนิดต่างๆ มาผสมกับสารพิษ แล้วทำการกรอง ทำเช่นดียวกันกับโลหะชนิดต่างๆ ผลการทดลองพบว่า ไข่ขาวสามารถกำจัดสารพิษจากโลหะหนักและยาฆ่าแมลงได้ดีโดยอาศัยโปรตีนในไข่ขาว ซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโนที่มีประจุไฟฟ้า 2 ชนิด คือ หมู่อะมิโนประจุบวก (NH+) และประจุลบ (COO-) ซึ่งสารพิษหรือโลหะที่มีประจุก็จะจับประจุตรงกันข้ามในไข่ขาวดิบ ประโยชน์ สามารถนำไข่ขาวมาใช้ในการกำจัดสารพิษจากยาฆ่าแมลงได้ทุกชนิดโดยเฉพาะพวกที่แตกตัวเป็นอิออนหรือประจุ ส่วนพวกที่ไม่มีประจุจะกำจัดได้น้อยกว่าโดยอาศัยการรวมตัวกับสารพิษและตกตะกอน