โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการกระตุ้นการงอกของเมล็ดพืชด้วยน้ำร้อนและแช่ในสารสกัดจากยอดพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรัญญา ธรรมชาติ

  • สุจิตราภรณ์ รัตนมณี

  • สุธิษา สุคนธชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสทิงพระวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(32) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ยอดพืช สารสกัด

  • เมล็ดพืช การงอก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวิธีที่ดีที่สุดและสารที่เหมาะที่สุดที่จะทำให้เมล็ดพืชงอกได้เร็ว เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกพืชผักบางชนิดที่เพาะยาก ผู้ทำโครงงานได้นำเมล็ดถั่วเขียวมาแช่น้ำที่อุณหภูมิเริ่มต้น 80 องศาเซลเซียส 2 ชั่วโมง และแช่ต่อในสารสกัดจากยอดมันสำปะหลังความเข้มข้น 20 กรัม / น้ำ 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร อีก 10 ชั่วโมง รวม 12 ชั่วโมง เมล็ดจะงอกได้เร็วที่สุด เนื่องจากความร้อนและฮอร์โมนจิบเบอเรลลินที่ได้จากยอดพืช ซึ่งจะช่วยทำลายระยะฟักตัวของเมล็ดพืช ซึ่งจะช่วยให้เมล็ดพืชงอกเร็วขึ้นและยังมีฮอร์โมน ออกซิน ทำหน้าที่กระตุ้นให้เซลล์ของราก และลำต้นยืดตัวได้เร็วขึ้นตามมา การทดลองนี้ช่วยทำให้เมล็ดพืชที่เพาะยากงอกได้เร็วขึ้น