โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกำจัดหอยเชอรี่ด้วยสารจากธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ภูมิพงศ์ ชูช่วยสุวรรณ

  • สิยพงษ์ วงศ์แก้ว

  • อนุชิต เก้าเอี้ยน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

  • เฉลิมพร พงศ์ธีระวรรณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(32) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารธรรมชาติ

  • หอยเชอรี่ การกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดการระบาดของหอยเชอรี่ในภาคใต้ โดยไม่ใช้สารเคมีที่เป็นพิษ จากการสังเกตของผู้ทำโครงงานพบว่าคูระบายน้ำใกล้คอกหมูจะไม่พบหอยเชอรี่เลย จึงได้ทดลองนำขี้หมูแห้งบดมาผสมน้ำ อัตราส่วนขี้หมูแห้งบด 3 กรัม : น้ำ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร นำไปใช้ในนาที่มีน้ำขังจะมีผลต่อการตายของหอยเชอรี่ได้ดีที่สุดภายใน 4 วัน ผู้ทำการทดลองได้ศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้วิธีการดังกล่าวโดยนำใบสาบเสือป่นละเอียดมาผสมกับขี้หมู ในอัตราส่วนขี้หมูต่อใบสาบเสือ 2 กรัม : 1 กรัม มีประสิทธิภาพในการกำจัดหอยเชอรี่ได้ดีที่สุด ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ส่วนผสมนี้มีผลต่อการตายของหอยเชอรี่ 100 % ของปลา 0 % หอยขม 100 % เมื่อทดสอบในนาข้าวจะขึ้นอยู่กับสภาวะในนาข้าว ถ้าน้ำเปลี่ยนระดับหอยจะฝังตัวในดิน กำจัดได้ยาก ผลข้างเคียงของการทดลองนี้ คือ หอยขมตายด้วย แต่ต้นข้าวเจริญงอกงามดี สภาพน้ำที่ถูกทำการทดลองมีสีน้ำตาลอ่อน ค่า pH เท่ากับ 8 ค่า DO เท่ากับ 3.2 mg/l