โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาความเข้มของแสงโดยใช้เซลล์สุริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทาน ไปบน

  • ประพิศ จันทร์ลุน

  • ศิริเพ็ญ ศิริสุทธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผดุงนารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(19) p79

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เซลล์สุริยะ

  • แสง ความเข้ม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาหาเปอร์เซ็นต์ของแสงผ่านฟิล์มเบอร์ต่าง ๆ ที่ใช้ฟิล์มกรองแสงของรถยนต์ โดยออกแบบสร้างเครื่องมือวัดความสว่างจากเซลล์สุริยะ ผลการทดลองพบว่า ฟิล์มกรองแสงเบอร์ 30 มีแสงผ่าน 75.24 เปอร์เซ็นต์ ดูดกลืนแสง 24.76 เปอร์เซ็นต์ ฟิล์มกรองแสงเบอร์ 40 มีแสงผ่าน 64.86 เปอร์เซ็นต์ ดูดกลืนแสง 35.14 เปอร์เซ็นต์ ฟิล์มกรองแสงเบอร์ 50 มีแสงผ่าน 58.97 เปอร์เซ็นต์ ดูดกลืนแสง 41.03 เปอร์เซ็นต์ ฟิล์มกรองแสงเบอร์ 60 มีแสงผ่าน 55.67 เปอร์เซ็นต์ ดูดกลืนแสง 44.33 เปอร์เซ็นต์ เมื่อนำเปอร์เซ็นต์ของแสงผ่านฟิล์มเบอร์ต่าง ๆ ไปเขียนกราฟ พบว่า เปอร์เซ็นต์ของแสงเมื่อผ่านฟิล์มเบอร์สูงขึ้นจะลดลงแบบเลขชี้กำลัง และเมื่อนำเปอร์เซ็นต์ของการดูดกลืนแสงไปเขียนกราฟกับฟิล์มเบอร์ต่าง ๆ พบว่า เปอร์เซ็นต์การดูดกลืนเพิ่มขึ้นแบบธรรมชาติ