โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตรังไหมเมื่อให้ใบหม่อนที่มีอายุหรือตำแหน่งใบแตกต่างกันของไหมพันธุ์พื้นเมือง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนิกร นาชัยเวียง

  • รุ่งโรจน์ ดวงพรม

  • วัชรพงษ์ พลทอน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มารศรี ทองเนตร

  • วิฑูรย์ แว่วสอน

  • อ่างทอง บุญเสริม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผดุงนารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 การเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(10) p85

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • รังไหม ประสิทธิภาพการผลิต

  • ไหมพันธุ์พื้นเมือง ศึกษาผลผลิตรังไหม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผลผลิตรังไหมเมื่อให้ใบหม่อนที่มีอายุหรือตำแหน่งใบแตกต่างกันของไหมพันธุ์พื้นเมือง มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางในการให้ใบหม่อนซึ่งเป็นอาหารของไหมแก่ไหมวัยต่าง ๆและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไหม ประสิทธิภาพการผลิตรังไหมของไหมพันธุ์พื้นเมืองที่เลี้ยงในเขตบ้านหนองเขื่อนช้าง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า 1. ไหมวัยที่ 4 ที่ได้รับใบหม่อนอ่อนมีการเจริญเติบโตเร็วแต่ประสิทธิภาพในการผลิตรังไหมต่ำได้เส้นใยที่ไม่สวยงาม 2. ไหมวัยที่ 4 ที่ได้รับใบหม่อนแก่พบว่ามีการเจริญเติบโดยปกติ มีประสิทธิภาพในการผลิตรังไหมสูง เส้นใยที่ได้สวยงามเส้นเล็กมีคุณภาพ แสดงว่าไหมวัยต่าง ๆ ควรได้รับใบหม่อนที่มีอายุหรือตำแหน่งใบแตกต่างกัน ไหมวัยอ่อนควรได้รับใบหม่อนอ่อน ไหมวัยแก่ควรได้รับใบหม่อนแก่เพื่อการชักใยไหมที่มีคุณภาพคือมีเส้นใยเล็กสม่ำเสมอและสวยงาม