โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการงอกของเมล็ดแตงโมสายพันธุ์ไม่มีเมล็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นารีรัตน์ จริยะนรวิชร์

  • ยศวดี จินดามัย

  • อาภัสรา พรมสีมา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนผดุงนารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 12(33) p

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อการงอกของเมล็ดแตงโมสายพันธุ์ไม่มีเมล็ด มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาหาวิธีการที่จะทำให้การเพาะเมล็ดแตงโมสายพันธุ์ไม่มีเมล็ดมีอัตราการงอกสูงขึ้น ตัวแปรอิสระที่ศึกษาคือ ช่วงอุณหภูมิและช่วงเวลาที่ใช้ในการแช่เมล็ด ผลการศึกษาพบว่า เมล็ดที่แช่ในน้ำอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้อง (35 c) มีการงอกของเมล็ดสูงกว่า และเมื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบการงอกของเมล็ดที่แช่ในน้ำที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันและใช้เวลาในการแช่แตกต่างกัน พบว่าเมล็ดที่แช่น้ำที่มีอุณหภูมิ 30 c - 35 c เป็นเวลา 2 ชั่วโมงเมล็ดมีการงอกสูง 95.00 % และถ้าแช่เป็นเวลานาน 3 ชั่วโมงเมล็ดมีการงอกสูง 100.00 % และถ้าแช่เมล็ดในน้ำที่อุณหภูมิ 40 c - 45 c เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เมล็ดมีการงอกสูงถึง 100.00 %