โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการจับหอยเชอรี่ด้วยใบมะละกอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วีรยา กำมะลาต

  • ศักดิ์ชัย วาจาทักษิณ

  • ไพศาล คล้ายแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วินัย เกียรติอดิศร

  • สมเจตน์ นิลเนตร

  • เพียงเพ็ญ นิลเนตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 และชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8(23) p59

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • หอยเชอรี่

  • ใบมะละกอ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต131/2539 การทดลองครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อต้องการหาพืชบางชนิดที่จะนำมาใช้เป็นอาหารล่อจับหอยเชอรี่ให้ได้ปริมาณมาก การทดลองแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ตอนที่ 1 ศึกษาส่วนต่าง ๆ ของมะละกอ และระยะเวลาที่เหมาะสม ในการที่จะใช้มะละกอเป็นอาหารล่อหอยเชอรี่ การทดลองแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ใช้ก้านมะละกอเป็นอาหารล่อ กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ใช้ใบมะละกอ กลุ่มที่ 3 กลุ่มผลมะละกอ และ กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ใช้ลำต้นมะละกอเป็นอาหารล่อ แต่ละกลุ่มการทดลอง ทดลองล่อหอยเชอรี่ 4 ช่วงเวลา ซึ่งในแต่ละกลุ่มการทดลองในแต่ละช่วงเวลา ทดลองทั้งสิ้น 3 ครั้ง แล้วหาค่าเฉลี่ย ผลการทดลองพบว่า ใบมะละกอสามารถใช้เป็นอาหารล่อจับหอยเชอรี่ได้ดีกว่าส่วนอื่น ๆ รองลงไปคือผลมะละกอ นอกจากนั้นยังพบว่า ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการที่จะใช้ใบมะละกอล่อจับหอยเชอรี่นั้น คือ ช่วงเวลาเช้า 6.00-9.00 น. กับช่วงเวลาเย็นคือ เวลา 15.00-18.00 น. ตอนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบพืชบางชนิดที่เหมาะสมในการใช้เป็นอาหารล่อหอยเชอรี่ การทดลองใช้พืช 5 ชนิด เป็นอาหารล่อ โดยทำการแบ่งกลุ่มการทดลองออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ใช้ผักบุ้งเป็นอาหารล่อ กลุ่มที่ 2 ผักกระเฉด กลุ่มที่ 3 หญ้าขน กลุ่มที่ 4 ใบกล้วย กลุ่มที่ 5 ใช้ใบมะละกอเป็นอาหารล่อ โดยแต่ละกลุ่มการทดลองล่อจับหอยเชอรี่ในเวลา 6.00 - 9.00 น. เป็นเวลาทั้งสิ้น 3 วัน ผลการทดลองพบว่ากลุ่มใบมะละกอสามารถใช้เป็นอาหารล่อจับหอยเชอรี่ได้ เป็นจำนวนมากที่สุด รองลงไปคือกลุ่มผักบุ้ง และกลุ่มผักกระเฉด ซึ่งสามารถล่อจับหอยเชอรี่ได้ใกล้เคียงกัน ตอนที่ 3 ศึกษาปริมาณพืชที่เป็นอาหารที่หอยเชอรี่ชอบกิน ผลการทดลองพบว่าหอยเชอรี่ 10 ตัว น้ำหนักตัวเฉลี่ยตัวละ 28.07 กรัม จะกินใบมะละกอ 50 กรัม หมดภายในระยะเวลา 43 ชั่วโมง ผลจากการทดลองนี้จะช่วยให้เกษตรกรสามารถล่อจับหอยเชอรี่ได้มากโดยใช้ใบมะละกอ ซึ่งเป็นการป้องกัน และกำจัดหอยเชอรี่ที่จะทำลายต้นข้าวของชาวนาได้เป็นอย่างดี ทำให้เกษตรกรประหยัด ไม่ต้องซื้อสารเคมี หรือเหยื่อพิษอัดเม็ดมากำจัดหอยเชอรี่ นอกจากนั้นใบมะละกอยังไม่เป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมเหมือนสารเคมีที่เกษตรกรใช้กำจัดหอยเชอรี่