โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเชื้อเพลิงอุ่นอาหารจากเปลือกสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฎฐณิชา รายะนคร

  • สุกัญญา บุญธรรม

  • เปมิกา วงค์เจริญ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์กายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สับปะรดเปลือก

  • เชื้อเพลิง

  • เอทิลแอลกอฮอล์การกลั่น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาหาวิธีการผลิตเชื้อเพลิงอุ่นอาหารที่มีราคาถูก ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค จึงผลิตเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเอทานอล โดยส่วนประกอบสำคัญได้แก่ เปลือกสับปะรดที่จะนำมาหมักแล้วกลั่นเป็นแอลกอฮอล์ และนำแอลกอฮอล์ที่กลั่นได้มาทำเป็นเชื้อเพลิงอุ่นอาหาร โดยนำแอลกอฮอล์มา 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร อุ่นให้ร้อนเติมกรดสเตียริก และสารละลายโซดาไฟลงไป เทใส่ภาชนะปิดด้วยฟิล์มพลาสติก หลังจากนั้นนามาใช้เป็นเชื้อเพลิงอุ่นอาหารจะให้ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเชื้อเพลิงที่มีจำหน่ายทั่วไปและแต่ปลอดภัยกว่าเพราะสารที่ใช้เป็นเอทิลแอลกอฮอล์อีกทั้งยังมีต้นทุนถูกกว่ามาก