โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องดูดอากาศและเครื่องซีลจากวัสดุเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษนันท์ ใสสะอาด

  • จักษ์กฤษณ์ วัฎิสุ

  • ณัฐกิจ กัณภัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าชนะ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัสดุเหลือใช้

  • เครื่องซีลถุง

  • เครื่องดูดอากาศ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์เครื่องดูดอากาศและซีลถุง เพื่อป้องกัน ฝุ่นละอองและพาหะนำโรค ยืดอายุอาหารหรือวัสดุให้นานขึ้นและสามารถขนส่งวัตถุดิบได้สะดวก นำวัสดุเหลือใช้ จาก คอมเพลสเซอร์ ต่อกับสายยางและน้ำมัน และลวดนำความร้อน กับหม้อแปลงไฟฟ้าที่สามารถแปลงไฟฟ้า 220 โวลต์ ให้เหลือเพียง 12 โวลต์ กลับมาใช้ตามแนวทฤษฎีพอเพียงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องดูดอากาศและเครื่องซีล