โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระถางต้นไม้แก้มลิง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพวรรณ เนาวพันธ์

  • นฤมล หวลระลึก

  • สัจพร กาบิลพงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระถางต้นไม้

  • สิ่งประดิษฐ์

  • แก้มลิง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ในการประดิษฐ์กระถางต้นไม้แก้มลิง เพื่อประดิษฐ์กระถางต้นไม้แก้มลิงที่สามารถดูดซับน้ำได้เป็นเวลานาน และ เพื่อศึกษาชนิดของวัสดุที่สามารถดูดซับน้ำไว้ได้นานที่สุดซึ่งสมมติฐานคือ กระถางต้นไม้แก้มลิงที่ประดิษฐ์เพื่อนำมาปลูกต้นไม้สามารถรักษาน้ำได้นานกว่ากระถางต้นไม่ทั่วไป จากการประดิษฐ์และทดสอบประสิทธิภาพกระถางต้นไม้แก้มลิงพบว่าการรดน้ำต้นไม้ไว้ปริมาณมากน้ำจะดูดซึมเข้าไปไว้ในส่วนของแก้มลิงที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาซึ่งผลของการดูซึมวัสดุที่ใช้ในการดูดซับน้ำนั้นใช้ได้มีคุณภาพใกล้เคียงกันแต่ถ้าให้เรียงลำดับจากคุณภาพในการดูดซับน้ำได้ดีที่สุดไปสู่การดูดซับน้ำน้อยที่สุดดังนี้ ขุยมะพร้าว >ชานอ้อย> กาบกล้วย> ผักตบชวา> กระถางทั่วไป ตามลำดับซึ่งส่วนประกอบที่ทำให้กระถางต้นไม้แก้มลิงสามารถซึมซับน้ำไว้ได้นานที่สุดก็คือการป้องกันการระเหยของน้ำอย่างรวดเร็วและกักเก็บน้ำที่รดไว้ได้นานที่สุดเมื่อปริมาณน้ำในกระถางต้นไม้ลดลงน้ำที่ถูกเก็บไว้ในบริเวณแก้มลิงก็ถูกดูดซึมมาใช้แทนทำให้ต้นไม้คงความสดชื้นและเจริญเติบโตได้อยู่