โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเพิ่มอัตราการงอกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยกระแสไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนชาติ นพนิรินทร์

  • ปวีณา นพนรินทร์

  • ปาริฉัตร ปักษี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระแสไฟฟ้า

  • ข้าวการงอก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ต้นกล้าข้าวสำหรับใช้ในการเพาะปลูกโดยนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาแช่น้ำเป็นเวลา 2 คืน แล้วจึงนำไปคลุมด้วยผ้ายางเพื่อให้รากเมล็ดพันธุ์ให้งอกออกมาก่อนจึงจะนำไปหว่านในแปลงเพาะปลูก เพื่อเปรียบเทียบอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้เพาะต้นกล้าระหว่างเมล็ดพันธุ์ข้าวที่กระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้ากัลเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เพาะแบบทั่วไป โดยแบ่งการทดลองเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปรียบเทียบอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสองแบบ ตอนที่ 2 เปรียบเทียบระยะเวลาในการกระตุ้น ตอนที่ 3 เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตเป็นต้นกล้า