โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาการผลิตและปรโยชน์ของผงเซลลูโลสจากใบเตยและไคโตซานจากเปลือกกุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วัชรชัย ต๊อดแก้ว

  • ศิริรัตน์ เพ็งบุปผา

  • อำนาจ แป้งร่ำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เซลลูโลส

  • เปลือกกุ้งสารสกัด

  • ใบเตยสารสกัด

  • ไคโตซาน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตและประโยชน์ของผงเซลลูโลสจากใบเตยและไคโตวานจากเปลือกกุ้ง เพื่อผลิตผงเซลลูโลสจากใบเตยและไคโตซานจากเปลือกกุ้งในการวิเคราะห์สีผสมอาหาร และดูดซับคราบน้ำมัน ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ใบเตย และเปลือกกุ้ง พบว่า ใบเตยสามารถผลิตผงเซลลูโลสได้ และเปลือกกุ้งสามารถผลิตผงไคโตซานได้ปริมาณมากที่สุด โดยลักษณะผลสีขาว ในการศึกษาครั้งนี้สามารถนำวัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น และวัตถุดิบจากธรรมชาติที่เหลือใช้มาผลิตเป็นผงเซลลูโลสและผงไคโตซานเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สีในอาหารด้วยวิธีคะปิลลารีโครมาโทกราฟีและดูดซับคราบน้ำมันบนผิวน้ำ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุจากธรรมชาติ ทดแทนการใช้สารเคมี ประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำสารเคมีจากต่างประเทศ และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย