โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแบบจำลองโรงเรือนเร่งการเจริญเติบโตของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.จิรภัทร ผลจันทร์

  • ด.ช.พงษ์วัฒน์ ขานเพราะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชการเจริญเติบโต

  • โรงเรือนแบบจำลอง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นการนำคุณสมบัติในการกรองแสงสีต่าง ๆ ของแผ่นกรองแสงสี มาใช้เป็นวัสดุพื้นฐานในการกรองแสงสีต่าง ๆ ที่ต้องการ และเพื่อสร้างแบบจำลองโรงเรือนเร่งการเจริญเติบโตของพืช โดยศึกษาลักษณะของแสงที่ผ่านแผ่นกรองแสงสีต่าง ๆ สร้างแบบจำลองโรงเรือนเร่งการเจริญเติบโตของพืชด้วยแผ่นกรองแสงสีต่าง ๆ การศึกษาและเปรียบเทียบแสงสีต่าง ๆ ที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของพืช การศึกษาและเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นแสงที่ผ่านแผ่นกรองแสงสีน้ำเงินที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของพืช และการหาประสิทธิภาพของแบบจำลองโรงเรือนเร่งการเจริญเติบโตของพืช พบว่า แสงที่ผ่านแผ่นกรองสีต่าง ๆ จะเป็นแสงสีเดียวกับแผ่นกรองแสงสีนั้น ๆ พืชที่อยู่ในแบบจำลองโรงเรือนแสงสีน้ำเงินมีอัตราการเจริญเติบโตมากที่สุด