โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องให้อาหารสัตว์และน้ำสั่งได้ทางโทรศัพท์มือถือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกศักดิ์ สอดสี

  • กาญจนาภรณ์ สุรเชษฐ์

  • อดิศร หมั่นคิด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวี เขื่อนแก้ว

  • วรัญญู เรือนคำ

  • อัครเดช อภัยศรี

  • เรณู อบกลิ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาและประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้อาหารและน้ำแก่สัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นอาหารที่มีลักษณะเป็นเม็ด ซึ่งจะช่วยในเวลาที่ผู้เลี้ยงไม่อยู่กับสัตว์เลี้ยงในช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่เกิน 3-4 วัน โดย สามารถสั่งให้เครื่องทำงานด้วยการสั่งทางโทรศัพท์ ซึ่งสามารถประดิษฐ์จากวัสดุที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด มีราคาถูก และยังสามารถนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ได้ ได้แก่ ขวดน้ำอัดลมพลาสติก กระป๋องน้ำมันเครื่อง ยางในรถจักรยานยนต์ เป็นต้น วงจรไฟฟ้าต่างๆของเครื่องให้อาหารสัตว์สั่งได้เป็นวงจรที่ไม่ซับซ้อน ประกอบด้วยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ราคาถูก การทำงานคือผู้ใช้โทรศัพท์จะโทรเข้าหมายเลขของเครื่องโทรศัพท์รับสัญญาณและควบคุมการทำงาน เครื่องให้อาหารสัตว์จะทำงานโดยที่ใช้โทรศัพท์ไม่ต้องเสียค่าโทร จากการทดลองเครื่องให้อาหารสามารถทำงานได้ดีกับอาหารชนิดเม็ดของสุนัข แมว ปลา กบ และไก่ ปริมาณอาหารที่ปล่อยออกมามีปริมาณที่แน่นอน สรุปว่าเครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงสามารถใช้งานได้จริงและมีประโยชน์อย่างมากกับผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทั่วไป