โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสารสกัดหยาบจากใบพริกที่มีต่อการลดจำนวนของเพลี้ยแป้ง (Ferrisia virgata (Cockerell)) และเร่งการแตกรากของต้นมันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.ภัทรพงศ์ ลิมปวัฒนะ

  • ด.ช.วันทา กำลัง

  • ด.ช.สิทธิชัย เทพเดช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เพลี้ยแป้งกำจัด

  • ใบพริกสารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากใบพริกที่มีต่อการลดจำนวนเพลี้ยแป้ง และเร่งการแตกรากของต้นมันสำปะหลัง ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ชนิดและระดับความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากใบพริก โดยได้ทำการศึกษาลักษณะทางชีววิทยาของเพลี้ยแป้ง โดยพบว่า วงจรชีวิตของเพลี้ยแป้งมี 3 ระยะ ได้แก่ ระยะไข่ ระยะตัวอ่อน วัยที่ 1 ถึง 3 และระยะตัวเต็มวัย การศึกษาในครั้งนี้เป็นการเพิ่มมูลค่า เพิ่มคุณประโยชน์ให้กับพืชในท้องถิ่น และเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ยแป้งด้วยสารจากธรรมชาติ แทนการใช้สารเคมี อีกทั้งยังเป็นการพึ่งพาตนเอง