โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องประสิทธิภาพของสารจากธรรมชาติที่ใช้ในขั้นตอนการเก็บตัวอย่างแมลงชนิดต่าง ๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ช.พงศกร มากทรัพย์

  • ด.ช.วัฒน์ ณ บางช้าง

  • ด.ช.ไกรศร โรจจึงประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทย์กายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารธรรมชาติ

  • แมลงการเก็บ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อหาสารจากธรรมชาติมาทดแทนการใช้สารเคมีที่มีราคาสูงและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ชนิดและปริมาตรของสารจากสารจากธรรมชาติ และชนิดของวัสดุสะท้อนแสง พบว่า สารสกัดจากน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูด มีผลต่อการตายของแมลงชนิดต่าง ๆ มากที่สุด ในระยะเวลาการทดลอง 20 นาที การทดลองในครั้งนี้นับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่สนใจในด้านการเก็บตัวอย่างแมลงในธรรมชาติ เพราะการใช้สารจากธรรมชาตินอกจากจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้แล้วยังเป็นการลดต้นทุนในการเก็บตัวอย่างแมลงอีกด้วย