โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญญารัตน์ เกราะแก้ว

  • ศวรรณรัตน์ ธรรมชัยโสภิต

  • แพรวพันธุ์ ตันศิริ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • แมวอาหาร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติถูกออกแบบขึ้นจากข้อมูลพฤติกรรมพื้นฐานของแมวเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายของมนุษย์ในการให้อาหารแมว ซึ่งเป็นทางเลือกที่ช่วยประหยัดเวลาในการให้อาหารสัตว์เลี้ยง หรือช่วยแก้ปัญหาในกรณีผู้เลี้ยงไม่อยู่บ้านในระยะเวลาสั้นๆ จากการศึกษาพฤติกรรมการขออาหารของแมว พบว่าแมวจะแสดงพฤติกรรมการร้องเสียงดัง มองหน้า และการถูอวัยวะของผู้เลี้ยง จึงได้นำลักษณะดังกล่าวมาออกแบบโครงสร้าง กลไกของเครื่องให้อาหารที่สอดคล้องกับลักษณะพฤติกรรมคือ มีปุ่มขนาดใหญ่อยู่ด้านหน้าของเครื่อง ในระดับหัว และลำตัวแมว เพื่อสะดวกในการกดภายในสร้างจากกลไกการทำงานที่ง่ายไม่ซับซ้อน โดยใช้หลักการเรื่องพื้นเอียงมาช่วยในการเคลื่อนที่ของถาดอาหารและการไหลของอาหารออกจากตัวเครื่องให้พื้นเอียงทำมุม 30 องศากับพื้นราบ ซึ่งเป็นมุมที่เหมาะสมที่สุดในการนำมาใช้ นอกจากนั้นยังพบว่าตาของแมวสามารถรับรู้สีในช่วงคลื่นสีเหลืองเขียวได้ดี จึงออกแบบให้ปุ่มมีสีดังกล่าว จากนั้นนำเครื่องที่ได้ไปทดลองใช้ พบว่าแมวจะแสดงพฤติกรรมการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก โดยแมวจะเดินสำรวจรอบตัวเครื่อง และแสดงพฤติกรรมต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงความอยากรู้อยากเห็น เช่น ดมตามตัวเครื่อง เขย่งลำตัวคร่อมตัวเครื่อง ใช้ขาหน้าแตะหรือสุ่มตะปบที่ปุ่ม และตัวเครื่อง จนกระทั้งอาหารไหลออกมา โดยในครั้งแรกๆ แมวจะใช้เวลาสำรวจเครื่องเป็นเวลานาน แต่ในครั้งหลังแมวจะใช้เวลาสำรวจน้อยลง จนในที่สุด แมวจะกดปุ่มได้เองทันที เมื่อเห็นอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งแสดงถึงการเรียนรู้ของแมว จากผลการศึกษาพบว่าเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติสามารถใช้งานได้จริง และมีประสิทธิภาพ โดยต้องทำการฝึกแมวหนึ่งถึงสองสัปดาห์ เพื่อให้แมวเกิดการเรียนรู้ในหลักการทำงานของเครื่องให้อาหารแมวอัตโนมัติ