โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของต้นข้าวสาลีในสภาพแวดล้อมที่มีแสงสีต่างกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุษฏ์ตมา เขียวเล็ก

  • ศรุตยากร แก้วสุวรรณ

  • ศักย์ศรณ์ จุฑากิตติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทชีวภาพภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แสงเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหนึ่งในการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงสำหรับในการสร้างอาหาร ในปัจจุบันเกษตรกรและผู้คนที่ปลูกพืชเป็นส่วนมาก ก็อาศัยแสงที่ได้จากดวงอาทิตย์ เป็นหลักในการปลูกพืช ซึ่งในบางช่วงเวลาหรือบางฤดูกาลแสงจากดวงอาทิตย์ก็มีไม่เพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งได้แก่ในวันที่ท้องฟ้ามีเมฆมาก ในช่วงฤดูฝน หรือช่วงฤดูหนาว ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ช้าลง เนื่องจากปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการจัดตั้งทำโครงงานขึ้น โดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของพืช โดยใช้ความเข้มของแสงที่แตกต่างกันว่าแสงของสีอะไรที่สามารถทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีที่สุด เพราะเหตุนี้ จึงมีความคิดว่าถ้ามีแสงสีอื่นที่สามารถใช้ทดแทนแสงจากด้วยอาทิตย์โดยทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง หรือเจริญเติบโตได้ดีกว่าการพึ่งแสงจากดวงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว คาดจะเป็นแนวทางที่ดีกว่า เพราะถ้าสามารถนำมาใช้กับพืชเศรษฐกิจในบางชนิด เกษตรกรอาจสามารถเพาะปลูก และเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นเพื่อให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค