โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาการใช้คีมคีบเครื่องในปลา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฬาลักษณ์ สุขประเสริฐ

  • พันธกันต์ พรหมแก้ว

  • ฟาติน ซามะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องคีบ สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาเรื่องคีมคีบเครื่องในปลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบคีมคีบแต่ละชนิดที่ใช้สำหรับดึงเครื่องในปลาและเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของคีมคีบเครื่องในปลาแต่ละชนิด ดำเนินการศึกษาโดยแบ่งเป็น3ขั้นตอน ขั้นตอนที่1 ออกแบบเครื่องมือคีมคีบเครื่องในปลา ขั้นตอนที่2 วัดความพึงพอใจของผุ้ใช้คีมคีบเครื่องในปลา ขั้นตอนที่3 ศึกษาประสิทธิภาพของคีมคีบเครื่องในปลา ในเรื่องระยะเวลาโดยการเปรียบเทียบระยะเวลาการดึงเครื่องในปลาด้วยมือและระยะเวลาการใช้คีมคีบเครื่องในปลา มีผลการศึกษาดังนี้ คีมที่มีลักษณะปาดที่เป็นสี่เหลี่ยมสามารถคีบเครื่องในปลาออกมาได้ในครั้งเดียว และไม่ทำให้ปลาท้องแตก โดยสามารถเลือกใช้คีมคีบเครื่องในปลาตามขนาดปลาที่ต่างกันได้และจากการศึกษาประสิทธิภาพของคีมคับเครื่องในปลาโดยการใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของผุ้ใช้คีมคีบเครื่องในปลา พบว่า ระดับความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด(มีค่าเฉลี่ยคือ 4.74 และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน 0.45) และจากการศึกษาเปรียบเทียบการใช้เวลาในการใช้มือดึงเครื่องในปลากับเวลาในการใช้คีมคีบเครื่องในปลาพบว่า การใช้คีมคีบเครื่องในปลาใช้เวลาน้อยกว่าการดึงเครื่องในปลาด้วยมือ