โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถั่วงอกนมสด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศิริพร อิสระภาพ

  • เกณิกา สุวรรณคีรี

  • เสาวดี เกื้อชู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทิพยา ณ พัทลุง

  • ยุพดี ศรีรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนระโนดวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถั่วงอก การเพาะ

  • ฮอร์โมนมสด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องถั่วงอกนมสด มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเพาะถั่วงอกโดยใช้สารชนิดต่าง ๆ และเพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนของฮอร์โมนนมสดที่เหมาะสมในการเพาะถั่วงอก จากผลการทดลองพบว่าการเพาะถั่วงอก 1 กิโลกรัม ในระยะเวลา 48 ชั่วโมง โดยใช้อัตราส่วนของน้ำ 10 ลิตร : ฮอร์โมนนมสด 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร สามารถเพาะถั่วงอกได้มากที่สุด คือ 6.0 กิโลกรัม เนื่องจากฮอร์โมนนมสดมีสารอาหารประเภทโปรตีนที่ช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของถั่วงอก