โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องแยกขวดอัตโนมัติโดย IPST-Microbox (SE)

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดารินทร์ นันต๊ะ

  • พงศ์ภัค ตาปวน

  • สุนิตสา สุขสมบัติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญเงิน ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขวด การคัดแยก

  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์

  • เครื่องแยกอัตโนมัติ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขยะประเภทขวดมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก แก้ว โลหะ ฯลฯ ทำให้เกิดปัญหาขยะที่มีมากเกินไปและเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งสาเหตุหลักของปัญหานี้คือการแยกแยะไม่ถูกวิธีของผู้บริโภค ดังนั้นผู้พัฒนาจึงสนใจที่จะศึกษาและประดิษฐ์ “เครื่องแยกขวดอัตโนมัติโดย IPST-Microbox (SE)” หรือชุดกล่องสมองกลเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เครื่องแยกขวดอัตโนมัติโดย IPST-Microbox (SE) จะใช้อุปกรณ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงานและใช้งานร่วมกับเซนเซอร์จาก IPST-Microbox (SE) จากการศึกษาทดลองพบว่าเซนเซอร์ที่สามารถใช้แยกประเภทขวดได้ดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ เซนเซอร์อินฟราเรด ซึ่งผู้พัฒนาได้ประยุกต์ใช้แผงวงจรกำเนิดแสงอินฟราเรดกับแผงวงจรตรวจจับแสงอินฟราเรดโดยใช้โฟโต้ทรานซิสเตอร์ประยุกต์ใช้เป็นเซนเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดแสงและแผงวงจรสวิทซ์ ใช้เป็นเซนเซอร์วัดน้ำหนัก ซึ่งสามารถแยกขวดได้ทั้งหมด 4 ประเภท คือ ขวดพลาสติกใส ขวดพลาสติกขุ่น ขวดแก้ว และกระป๋อง หลังจากการศึกษาหาประสิทธิภาพของเซนเซอร์แล้วผู้พัฒนาได้ออกแบบสร้างเครื่อง “เครื่องแยกขวดอัตโนมัติโดย IPST-Microbox (SE)” ขึ้น จากการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ พบว่าสามารถใช้ได้จริงและอยู่ในระดับที่ดี สามารถแยกขวดแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือนำไปปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการแยกขยะแต่ละชนิดต่อไป