โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาการสกัดสารซาโปนินจากถั่วเขียว มะเขือพวง และกระเทียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรัญญา แสงอุทิศ

  • ณัฐภัทร น้อยวิบล

  • ณัฐสิทธิ์ สนิท

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทกายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระเทียมสารสกัด

  • ถั่วเขียวสารสกัด

  • มะเขือพวงสารสกัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“การศึกษาการสกัดสารซาโปนีนจากถั่วเขียว มะเขือพวง และกระเทียม” เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีสกัดสารซาโปนีนจากพืชที่หาง่ายโดยทั่วไปและเป็นพืชศึกษาของโรงเรียนให้ได้ปริมาณสารซาโปนีนที่มากที่สุดและมีประสิทธิภาพ ไม่เสี่ยงเป็นอันรายต่อสุขภาพ ราคาถูก เพื่อเป็นแนวทางลดรายจ่ายให้กับประเทศโดยมีการศึกษาเป็นขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาตัวทำละลายที่เหมาะสมในสารซาโปนีนของพืชแต่ละชนิด ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาปริมาณซาโปนีนที่สกัดด้วยสารละลาย Methonol ของพืชแต่ละชนิด ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาปริมาณสารซาโปนีนของพืชที่ปริมาณสารมากที่สุด แบบใบสดและใบแห้ง ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาความเข้มข้น Methonol ที่ 10% 20% และ 32% ที่มีผลต่อปริมาณการสกัดสารซาโปนีน ขั้นตอนที่ 5 ศึกษาอุณหภูมิที่มีผลต่อปริมาณสารสกัดซาโปนีนที่อุณหภูมิห้อง 30 องศาเซลเซียสและ 60 องศาเซลเซียส