โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษากระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพไบไอดีเซลจากน้ำมันพืชเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติชัย จารย์พรมมา

  • ชนกานต์ เอี๊ยบกงไชย

  • ณัฐพล นภาศัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทกายภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมันพืช

  • พลังงานทดแทน

  • ไบโอดีเซล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

“การศึกษากระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชเหลือใช้” เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชเหลือใช้ที่สามารถนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนในชีวิตประจำวัน เป็นแนวทางหนึ่งในการลดการใช้จ่ายในการนำเข้านำมันของประเทศ และเป็นการนำทรัพยากรที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาการกำจัดตะกอนในน้ำมันด้วยเส้นใยสุพรรณิการ์ บวบเหลี่ยม และชานอ้อย เส้นใยสุพรรณิการ์มีประสิทธิภาพในการดักจับตะกอนสารเขวลอยในน้ำมันพืชเหลือใช้ใกล้เคียงกับการใช้ผ้าไนลอนกรองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 300 ไมครอน ดังนั้นในการทดลองตอนต่อไปจึงเลือกเส้นใยสุพรรณิการ์เป็นวัตถุดิบในการดักจับตะกอนสารเขวลอยในน้ำมันพืชเหลือใช้ และการต้มกำจัดน้ำที่อุณหภูมิ 100 ºc เป็นเวลา 7 นาที มีประสิทธิภาพในการกำจัดน้ำออกจากน้ำมันพืชที่ผ่านกระบวนการกำจัดตะกอนได้ดีที่สุด ขั้นตอนที่ 2 การกำจัดกลีเซอรีนออกจากน้ำมันพืชที่ผ่านขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาค่าพลังงานความร้อนอัตราส่วนของไบโอดีเซล : น้ำมันดีเซล เท่ากับ 20 : 80 (โดยประมาณ) มีค่าพลังงานความร้อนใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซล เกิดเขม่าน้อยกว่า ซึ่งสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการเกิดมลพิษ จึงนำอัตราส่วนผสมดังกล่าวมาใช้เครื่องยนต์ต่อไป