โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องรถเข็นอเนกประสงค์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีรศักดิ์ วัชรินทร์พร

  • ธีรสุต หิรัญกานต์กิจ

  • ศุภเดช จอมเทพมาลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • รถเข็น

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การออกแรงยกสิ่งของ สามารถพบได้ทั่วไปทั้งในโรงเรียนหรือครัวเรือน และร้านค้าต่างๆ แต่มักพบปัญหาในการยกสิ่งของหนักที่ผิดวิธี และปัญหาการยกสิ่งของขึ้นพื้นต่างระดับ เช่น บันได เป็นต้น เนื่องจากการยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ประกอบกับการขึ้นบันไดหรือที่สูง จึงเกิดการใช้แรงค่อนข้างมากและอาจเกิดปัญหาทางสุขภาพตามมา ผู้จัดทำโครงงานจึงคิดค้นวิธีการแก้ไขปัญหาโดยประดิษฐ์รถเข็นอเนกประสงค์ยกสิ่งของขึ้นบันได โดยใช้หลักการของโมเมนต์มาช่วยผ่อนแรงในการยกสิ่งของขึ้นพื้นต่างระดับ และใช้หลักการของโช๊ตอัพมาช่วยผ่อนแรกในการยกสิ่งของ ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของรถเข็นอเนกประสงค์ยกสิ่งของ พบว่า 1.แรงที่เราจะต้องออกแรงช่วยยกน้อยที่สุดที่มุม 45 และ 135 องศา คือ 7 นิวตัน และคนจะต้องออกแรงช่วยยกมากที่สุดที่มุม 90 องศา คือ 10 นิวตัน ซึ่งสามารถเปลี่ยนหน่วยของแรงที่คนจะต้องออกแรงช่วยยกเป็นหน่วยกิโลกรัม มีค่าน้อยที่สุดที่มุม 45 องศา และ 135 องศา คือ 0.7 กิโลกรัม และมีค่ามากที่สุดที่มุม 90 องศา คือ 1.02 กิโลกรัม 2. รถเข็นอเนกประสงค์ช่วยผ่อนการยกสิ่งของมากที่สุดที่มุม 45 และ 135 องศา คือ 9.3 กิโลกรัม และน้อนที่สุดที่มุม 90 องศา คือ 8.98 กิโลกรัม 3.ประสิทธิภาพในการยกสิ่งของมวล 10 กิโลกรัมของรถเข็นอเนกประสงค์ มีค่าเฉลี่ยประมาณ 983 เปอร์เซ็นต์