โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาความแตกต่างของอับสปอร์และรูปแบบการสร้างอับสปอร์ของเฟินที่พบบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณฐพร แสงทอง

  • ณัฐธยาน์ พิมพ์ลี

  • พัณณิตา ศรีโซ้ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาความแตกต่างของอัปสปอร์และรูปแบบการสร้างอับสปอร์ของเฟินที่พบในบริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง โดยการเก็บรวบรวมตัวอย่างได้พบว่ามีเฟินทั้งหมด 10 ชนิด 8 ชนิดมีรูปร่างอับสปอร์เหมือนกันซึ่งมีโครงสร้างอับสปอร์ที่ประกอบด้วย ก้านอับสปอร์ ตัวอับสปอร์ และแอนนูลัสมีลักษณะโค้งงอ ได้แก่ เฟินใบมะขามกูดสร้อย , ข้าหลวงหลังลาย , กระแตไต่ไม้ , กูดดอย , เฟินก้านดำ , ลิ้นผีไม้ , เจ้างูเขียว และเชือกผูกรองเท้า ส่วนอีก 2 ชนิดคือโชน ซึ่งตัวอับสปอร์มีลักษณะกลม มีก้านอับสปอร์สั้น โดยมีรอยแยกของแอนนูลัสตรงกลางตัวสปอร์ และลิเภามีรูปร่างอับสปอร์ที่ไม่มีก้านอับสปอร์ และไม่มีแอนนูลัส รูปแบบการสร้างอับสปอร์ของเฟินแบ่งตามการสร้างอินดูเซียมดังนี้ เฟินที่มีการสร้างสปอร์แบบไม่มีอินดูเซียม ได้แก่ กระแตไต่ไม้ , โชน , ลิ้นผีไม้ และเจ้างูเขียว ส่วนเฟินที่มีการสร้างสปอร์แบบมีอินดูเซียม ได้แก่ ใบมะขามกูดสร้อย มีอินดูเซียมรูปไต ข้าหลวงหลังลาย มีอินดูเซียมรูปแถบยาวขนานกันบนแผ่นใบ กูดดอย มีอินดูเซียมแถบยาวติดกับเส้นกลางใบ เฟินก้านดำ เชือกผูกรองเท้า และลิเภา มีอินดูเซียมแบบเทียม