โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นใสช่วยประหยัด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นภาภรณ์ มูลทองหลาง

  • มัชรินทร์ หลังชาย

  • เพ็ญพร มีเงินลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อแผ่นโปร่งใสที่นำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน จึงศึกษาค้นคว้าพบว่าฟิล์มเอกซเรย์ที่ใช้งานแล้วถ้านำมาล้างน้ำยาเคลือบแผ่นฟิล์มที่เป็นสีดำออก จะทำให้ได้แผ่นฟิล์มใสและแข็งกว่าแผ่นใสทั่วๆไป จากการทดลองพบว่า สารละลายไฮเตอร์ ความเข้มข้นร้อยละ 50 ให้ผลดีที่สุดในการลอกน้ำยาเคลือบออกจากฟิล์มเอกซเรย์ แผ่นโปร่งใสที่ได้นำไปเคลือบด้วยสารละลายกาวจิ๊กซอร์ความเข้มข้นร้อยละ 50 ทำการเคลือบ 3 ครั้ง จะได้แผ่นโปร่งใสที่มีคุณสมบัติในการติดสี และสีไม่กระจายตัว สามารถใช้กับเครื่องพิมพ์สี (Ink Jet) ได้ การเคลือบแผ่นโปร่งใสธรรมดาด้วยสารเคลือบกาวจิ๊กซอร์ความเข้มข้นร้อยละ 50 จำนวน 3 ครั้ง มีผลต่อการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของแผ่นโปร่งใส โดยแผ่นโปร่งใสชนิดเขียนมีสมบัติเปลี่ยนไป คือติดสีได้และสีไม่กระจายตัว