โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถั่วงอกเมล็ดกระถิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มาลิณี ตามกระโทก

  • เกวลี ไกรกลาง

  • เพ็ญพร มีเงินลาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองขามพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 3 ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การงอก

  • เมล็ด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้เมล็ดพืชชนิดอื่นๆ เพื่อนำมาเพาะเมล็ดงอกและสำรวจความชอบในรสชาติของเมล็ดงอกโดยทำการเปรียบเทียบกับถั่วงอกซึ่งเพาะจากเมล็ดถั่วเขียว วัสดุที่ใช้ได้แก่ เมล็ดฟักทอง เมล็ดมะขาม เมล็ดจามจุรี เมล็ดแตงไทย และเมล็ดกระถิน อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ กระบะเพาะ ผ้าคลุม และฟองน้ำ สารเคมีที่ใช้ได้แก่ น้ำมะขามเปียก น้ำมะกรูด น้ำมะนาวและน้ำส้มสายชู วิธีการทดลองโดยนำเมล็ดมะขามมาแช่น้ำที่อุณหภูมิ 50 , 60 , 70 , 80 , 90 และ 100 องศาเซลเซียสก่อนนำเพาะ นำเมล็ดมะขามมาแช่น้ำโดยใช้ระยะเวลา 4 , 6 , 8, 10 และ 12 ชั่วโมงตามลำดับ และศึกษาสารที่มีคุณสมบัติเป็นกรด เพื่อช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ดมะขามโดยนำเมล็ดมะขามมาแช่น้ำมะนาว น้ำมะกรูด น้ำมะขามเปียกและน้ำส้มสายชู ก่อนนำไปเพาะ จากนั้นจึงนำเมล็ดเพาะที่เพาะได้แจกจ่ายกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อสำรวจความชอบในรสชาติของเมล็ดงอก ทำเช่นเดียวกันกับเมล็ดอื่นๆ ที่เตรียมไว้ ผลการทดลองพบว่า การแช่น้ำก่อนทำการเพาะเมล็ดที่ 100 องศาเซลเซียส โดยในบีกเกอร์มีน้ำภายใน ช่วยให้เมล็ดงอกได้ดีที่สุดโดยเมล็ดกระถินจะสามารหถงอกได้เร็วที่สุดเมื่อแช่นน้ำเป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากนั้นทำการแช่น้ำมะนาวเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนนำไปเพาะก็จะให้ผลการงอกดีทุ่ดและจากการสำรวจพบว่าเมล็ดงากจากเมล็ดกระถิน กลุ่มตัวอย่างนิยมสูงสุด