โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของปูนซีเมนต์ด้วยขี้แกลบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คงกระพัน ผลากุลมณฑล

  • จามรี พึ่งญาติ

  • ภครัต ชัยเสนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รุจี คล้ายพิมพ์

  • สุนันท์ ศรีโสภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6 (17) p58

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้มีการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (STRENGTH DEVELOPMENT OF PORTLAND CEMENT) โดยการนำเอาขี้เถ้าซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนปูนซีเมนต์ธรรมชาตินำมาผสมกับคอนกรีตซึ่งมีค่า w/c ไม่คงที่ โดยแต่ละชุดก็จะเพิ่มเติมส่วนผสมขี้เถ้าในคอนกรีตเป็นเปอร์เซ็นต์ๆ ไป ซึ่งได้นำเอาวัสดุที่เหลือใช้จากธรรมชาติจำนวน 4 ชนิด คือ ขี้เถ้าถ่าน ขี้เถ้าขี้เลื่อย ขี้เถ้าแกลบ และขี้เถ้ากระดาษมาผสมกับคอนกรีต เพื่อทดสอบกำลังอัดคอนกรีต (COMPRESSIVE STRENGTH) โดยให้คอนกรีตมีอายุการบ่มตัว 7 และ 20 วันและจะหล่อคอนกรีตเป็นรูปทรงกระบอกมาตรฐาน