โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของสนิมเหล็กที่มีต่อการติดสีคงทนในการย้อมผ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จุฑามาศ สกุลแสง

  • อัจฉรา เลิศศักดิ์วิมาน

  • เสาวนีย์ เทียมเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จรูญรัตน์ ทองอ่อน

  • สุนันท์ ศรีโสภา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วัสดุประสาน

  • สีย้อมผ้า

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาตัวประสานที่จะนำมาย้อมสีผ้าและทำให้ผ้าติดสีดีที่สุด และเหมาะกับผ้าชนิดใดดีที่สุด วัสดุที่ใช้คือ สนิมเหล็ก เกลือ น้ำกลั่น สารส้ม และน้ำปูน ทำการทดสอบโดยวัดผลจากตารางทฤษฎีสีและสีผ้าหลังซัก วิธีการต่างๆ โดยนำผ้าไปต้มด้วยสารต่างๆจากนั้นนำมาเปรียบเทียบในการย้อมผ้าพบว่า น้ำสนิมเหล็กเป็นตัวประสานในการติดสีได้ดีที่สุด ในการย้อมผ้าพบว่าผ้าฝ้ายให้ผลในการติดสีดีที่สุด และปริมาณสนิมเหล็กที่ใช้ในการย้อมเพื่อให้ผ้าติดสีดีคือ สนิมเหล็ก ประมาณ 10 , 15 และ 20 ตามลำดับ กับสีย้อมผ้า 7 กรัม และน้ำกลั่น 700 กรัม