โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพิ่มคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งโดยการครอบยอด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ขวัญวิไล เลิศวิโรจน์ถาวร

  • ชัฎดา วงศ์ไว

  • วัชรรัฐ ลิ้นจี่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กุสุมา ชำนาญกิจ

  • ธีรพล จิณแพทย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิสุทธรังษี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานเรื่อง การเพิ่มคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งโดยการครอบยอด มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคุณภาพของยอดหน่อไม้ฝรั่งที่ครอบยอดและไม่ครอบยอดในระยะเวลาที่แตกต่างกัน และใช้หมวกครอบยอดที่มีสีต่างกัน จากการทดลองพบว่า 1. หน่อไม้ฝรั่งที่คุณภาพดีที่สุด คือ ชุดที่มีการครอบยอดด้วยหมวกพลาสติกใสเมื่อหน่อพ้นดิน 1 วัน (B) รองลงมาคือ ชุดที่มีการครอบยอดด้วยหมวกพลาสติกสีเมื่อหน่อพ้นดิน 1 วัน (B1) และลำดับสุดท้ายคือชุดที่ครอบยอดด้วยหมวกพลาสติกใส ชุดที่คนอบยอดด้วยหมวกพลาสติกสีเมื่อหน่อพ้นดินได้ 2 วันและชุดควบคุมคือ ชุดที่ไม่มีครอบยอด 2. การครอบยอดหน่อไม้ฝรั่งให้หน่อไม้ฝรั่งที่มีคุณภาพดีกว่าการครอบยอด โดยมีปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของหน่อไม้ฝรั่งดังนี้ 2.1 สีของหมวกพลาสติกที่ใช้ทำหมวกต้องใสไม่มีสี 2.2 ระยะเวลาในการครอบยอดต้องหน่อพ้นดิน 1 วัน ครอบยอด 2 วัน