โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสารลดกรดจากส่วนของพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรสวรรค์ จันทร์ทอง

  • สุนิดา หิรัญ

  • เฉลิมขวัญ นนทะโคตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวี ทินเต

  • สมพร ภูเดชกล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4 (9) p87

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารลดกรด จากส่วนของพืช

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จุดมุ่งหมายของการศึกษาโครงงานนี้เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการลดความเป็นกรดของน้ำคั้นจากส่วนของพืชกับยาลดกรดที่มีขายตามท้องตลาด โดยนำเอาน้ำคั้นจากส่วนของพืช 5 ชนิด ได้แก่ผลกล้วยดิบ, ผลฝรั่งดิบ, เปลือกทับทิม ผลอ่อนของมะพร้าว และเมล็ดหมาก มาทำปฏิกิริยากับสารละลายกรดไฮโดรคลอริก ที่มีค่า pH4 จากการทดลองพบว่าความสามารถในการลดความเป็นกรดของพืชทั้ง 5 ชนิด เรียงจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ผลฝรั่งดิบ, ผลกล้วยดิบ, เปลือกทับทิม, เมล็ดหมาก และผลอ่อนของมะพร้าว ส่วนสารละลายยาลดกรดสามารถลดความเป็นกรดได้น้อยกว่าผลฝรั่งดิบและผลกล้วยดิบ แต่มากกว่าเปลือกทับทิม, เมล็ดหมากและผลอ่อนของมะพร้าว จึงควรได้ศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลและนำมาใช้เป็นยาลดกรดในกระเพาะอาหารอย่างจริงจังต่อไป