โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องฉนวนความร้อนจากวัชพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพงศ์ วงษ์สาอยู่

  • ธรรมนูญ สีดาคาร

  • โตมร แก้วทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวี ทินเต

  • เย็นจิต เหลืองไตรรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4 (9) p86

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฉนวนความร้อน จากเยื่อกระดาษวัชพืช

  • วัชพืช ฉนวนกั้นความร้อน

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จุดมุ่งหมายของการศึกษาโครงงานนี้เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการกั้นความร้อนของเยื่อกระดาษจากวัชพืชบางชนิดกับโฟม โดยนำเอาวัชพืช 3 ชนิด ได้แก่ ผักตบชวา ธูปฤาษี และกกสามเหลี่ยมมาผ่านกระบวนการอัดให้เป็นแผ่น แล้วนำมาทดลองกั้นความร้อนพบว่าความสามารถในการกั้นความร้อนมีผลใกล้เคียงกันกับโฟมซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาค้นคว้าที่ตั้งไว้ จึงควรได้ศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการนำมาประยุกต์ใช้กั้นความร้อนแทนโฟมที่เป็นปัญหามลพิษที่ร้ายแรงในปัจจุบันต่อไป