โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบป่าชายเลนฟื้นฟูกับป่าชายเลนดั้งเดิม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รักชนก ดวงจันทร์

  • สุกัญญา เพชรเพ็ง

  • ไพรัช ศิริกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาชีวภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์