โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องขมิ้นกับการเพิ่มคุณภาพยางแผ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดรุณี กองสิน

  • ศิริรัตน์ อุดมผลชัยเจริญ

  • สุธาทิพย์ แก่นเคี่ยม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุณฑพ เลี่ยนจำรูญ

  • อิ่มใจ เรือนเพ็ชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(27) p81

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขมิ้น

  • ยางแผ่น

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาคุณภาพของยางแผ่นให้เป็นยางชั้นหนึ่ง รวมทั้งนำพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยผู้ทำโครงงานใส่สารชนิดต่าง ๆ เพื่อศึกษาคุณภาพของยางที่ได้จากการศึกษาคุณภาพยางแผ่นโดยใช้เหง้าของขมิ้นในปริมาณต่าง ๆ กันเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพของยางแผ่นเมื่อใช้น้ำขมิ้นกับกรด, น้ำตาลทรายกับกรด, สารส้มกับกรด, ขมิ้นกับน้ำตาลทราย, สารส้มผสมน้ำขมิ้นกับกรด พบว่าน้ำขมิ้นที่ผสมกับกรดที่มีความเข้มข้นร้อยละ 2 เป็นปริมาณที่เหมาะสมที่สุด คือมีคุณภาพของยางแผ่นได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของยางแผ่นชั้นหนึ่ง และยังสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่มีอยู่ในแผ่นยางได้