โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิด้วยสารละลายน้ำเกลือก่อนปลูก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุวรรณ ปั้วเจริญ

  • รัตนโชติ มะลิซ้อน

  • อนุชา ทิยาเวช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิรันดร์ เหลืองสวรรค์

  • นิลนาฎ กองแก้ว

  • ลดาวัลย์ หรรษาพันธุ์

  • สุริยา โก้พิมาย

  • อำนาจ เดชสุภา ผู้อำนวยการ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าว การปลูก

  • ข้าว เมล็ดพันธุ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิด้วยสารละลายน้ำเกลือก่อนปลูก เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ในการปลูก เป็นการไม่เสี่ยงต่อการลงทุนของเกษตรกร ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ความเข้มข้นของสารละลายน้ำเกลือ เมล็ดจมและลอยของเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ผลการศึกษาพบว่าเมื่อนำเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิจากแหล่งต่าง ๆ จำนวน 7 แหล่ง กระจายทั่วเขตอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา มาลอยในสารละลายน้ำเกลือที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน จำนวนเมล็ดจมกับเมล็ดลอยแตกต่างกัน เมล็ดจมมีจำนวนมากกว่าเมล็ดลอยที่ทุกระดับความเข้มข้น และที่ระดับความเข้มข้นที่ 10 % โดยน้ำหนักต่อปริมาตร สามารถคัดแยกเมล็ดจมและลอยได้มากที่สุด หลังจากนั้นศึกษาช่วงความเข้มข้น 1-10%โดยน้ำหนักต่อปริมาตร ปรากฎว่าร้อยละของการงอกและอัตราการเจริญเติบโต(ความสูง) ของเมล็ดจมและลอยที่ผ่านการคัดเมล็ดพันธุ์ด้วยการลอยในสารละลายน้ำเกลือความเข้มข้นต่างกัน เมล็ดจมจะมีค่าสูงกว่าทุกความเข้มข้น เมื่อนำผลต่าง ๆ ของร้อยละของการงอกและอัตราการเจริญเติบโต (ความสูง) ระหว่างเมล็ดจมกับเมล็ดลอยมาสัมพันธ์กันแล้ว ความเข้มข้นของสารละลายน้ำเกลือที่เหมาะสมในการคัดแยกเมล็ดจมกับเมล็ดลอยได้ดีที่สุด ได้แก่ 4% โดยน้ำหนักต่อปริมาตร การคัดเมล็ดพันธุ์พืชชนิดอื่นๆ ก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้เช่นกัน แต่ต้องศึกษาการใช้ความเข้มข้นของสารละลายน้ำเกลือที่เหมาะสมของพืชแต่ละชนิดก่อน