โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของการเคลือบผิวด้วยสารสกัด Polysaccharide gel จากเปลือกทุเรียนร่วมกับไคโตซานจากเปลือกกุ้งเพื่อเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พศวีร์ มงคลปทุมรัตน์

  • ภารดี ทีบำรุง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กุ้งเปลือก

  • ทุเรียนเปลือก

  • ผลไม้การเก็บรักษา

  • ไคโตซานการเก็บรักษา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมสามารถใช้เคลือบผิวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเก็บรักษาและยืดอายุการเน่าเสียของผลผลิตทางการเกษตรได้ โดยศึกษาการสกัดไคติน ไคโตซาน จากเปลือกกุ้งโดยอ้างอิงสภาวะที่เหมาะสม ศึกษาการสกัด Polysaccharide gel จากเปลือกทุกเรียน โดยอ้างอิงจากวิธีของ Pongsamart โดยกระบวนการ Acid-aicohol extraction ศึกษาผลของสารสกัด Polysaccharide gel จากเปลือกทุเรียนและสารสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้งที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของการเน่าเสียของกล้วยหอมทองและมะละกอขั้นตอนการเพาะเชื้อจุลินทรีย์ ศึกษาผลของสารสกัด Polysaccharide gel จากเปลือกทุเรียนและสารสกัดไคโตซานจากเปลือกกุ้งที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อการสูญเสียน้ำหนักและการเกิดโรคของผลผลิตทางการเกษตรบางชนิด