โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องWater Bath อย่างง่าย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มณฑกานต์ แต้ประโคน

  • รัตติยากร เดสูงเนิน

  • อริสรา สาดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดิเรก นวสุขารมย์

  • สมเกียรติ แก้ววิเวก

  • เกศินี ศรีวรรณา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • WATER BATH

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประดิษฐ์ Water Bath ซึ่งเป็นเครื่องควบคุมอุณหภูมิของสารละลาย มีขนาด 25 x 34 x 20 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) ภายในติดตั้งหลอดไฟฟ้าชนิดไส้ 60 วัตต์ จำนวน 6 หลอด เนื่องจากจะได้พลังงานความร้อนอย่างสม่ำเสมอ ผนังด้านในบุด้วยอลูมิเนียมฟรอยด์ ด้านบนสำหรับวางถาดบรรจุน้ำ และติดตั้งสวิตช์ หรี่ไฟเพื่อสามารถปรับอุณหภูมิของเครื่องได้ ซึ่ง Water Bath นี้ใช้ง่าย