โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านไทยป้องกันการเกิดหนอนในปลาเค็ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชณัท แซ่โง้ว

  • อรุโณทัย บุญประเสริฐสิน

  • อุษณีย์ พรมอ่อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บรรจง จดแตง

  • วราภรณ์ พงษ์พานิช

  • อรพิน อินทรโฆษิต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พืชกำจัดแมลง

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสารจากสมุนไพรพื้นบ้านไทย คือใบฟ้าทลายโจร ใบมะระขี้นก ใบบอระเพ็ด ใบขี้เหล็กและใบสะเดา เพื่อใช้ป้องกันการเกิดหนอนในปลาเค็มได้ โดยรสชาติของปลาไม่เปลี่ยนแปลง พบว่าการนำปลาทูมาเคลือบสารสกัดของพืชแต่ละชนิดดังกล่าวก่อนนำไปตากแดด โดยใช้ใบพืชแต่ละชนิดในอัตราส่วน 200 ก. ต่อ น้ำ 500 ลบ.ซม. ต่อ ปลา 3 ตัว ใช้เวลา 1 สัปดาห์ พบว่า สารสกัดจากบอระเพ็ดและมะระขี้นกให้ผลดีที่สุด คือ ไม่เกิดหนอนและเนื้อปลาไม่ขม เมื่อนำสารสกัดจากพืชทั้ง 4 ชนิด ที่ความเข้มข้น 40%, 30% และ 20% เคลือบชุบตัวปลาก่อนนำไปตาก พบว่าสารสกัดใบขี้เหล็กที่ความเข้มข้น 30% ให้ผลดีที่สุด เมื่อทดลองใช้สารสกัดจากขี้เหล็กชนิดสดและแห้ง ที่ความเข้มข้น 30% สามารถป้องกันการเกิดหนอนได้ดีไม่แตกต่างกันและรสชาติไม่เปลี่ยนแปลง