โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูกด้วยน้ำเกลือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติยา อรุณรัตน์

  • จิรวรรณ พุทธ ศรี

  • อรวรรณ ฤทธิสุนทร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าว การปลูก

  • ข้าว เมล็ดพันธุ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนปลูกด้วยน้ำเกลือ เพื่อศึกษาความเข้มข้นของสารละลาย NaCl ที่เหมาะสมในการคัดเลือกพันธุ์ และเปอร์เซ็นต์การงอก โดยดำเนินเป็นขั้นตอนคือ เอาเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้ง 6 พันธุ์คือพันธุ์หอมคลองหลวง, เล็บนก,เตี้ยมาเลย์,เล็บนก, ชัยนาท1,กข.13 โดย 3 พันธุ์แรกเป็นพันธุ์ที่ได้จากเกษตรกร ส่วน 3 พันธุ์หลังเป็นพันธุ์ ที่ได้มาจากศูนย์วิจัยฯ ใส่ลงในน้ำเกลือที่มีความเข้มข้นต่างกันคือบีกเกอร์ที่ 1 ใส่น้ำเปล่า บีกเกอร์ที่ 2,3,4,5 และ 6 ใส่เกลือปริมาณ 1,2,3,4 และ 5 g ตามลำดับเอาพันธุ์ข้าวแต่ละพันธุ์จำนวน 100 เมล็ด แช่ในน้ำเปล่าและน้ำเกลือที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นเวลา 5 นาที ตักเมล็ดที่ลอยออกไปทิ้ง แล้วนำเมล็ดที่จมไปล้างน้ำให้สะอาด หลังจากนั้นแช่น้ำเปล่าอีก 1 คืน นำไปเพาะในตะกร้าที่เตรียมไว้เป็นเวลา 14 วัน นับจำนวนต้นกล้าที่งอกแล้วนำไปหาเปอร์เซ็นต์การงอก ผลปรากฎว่า ข้าวพันธุ์ต่าง ๆ ทั้ง 6 พันธุ์ ทั้งที่ได้มาจากเกษตรกรและศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดพัทลุง บีกเกอร์ที่ 1 ซึ่งแช่ในน้ำเปล่ามีเปอร์เซ็นต์การงอกน้อยที่สุด ส่วนในบีกเกอร์ที่ 6 มีเปอร์เซ็นต์การงอกมากที่สุดคือ 100% ยกเว้นข้าวพันธุ์เล็บนกได้จากศูนย์วิจัยฯในบีกเกอร์ที่ 5และ6 มีเปอร์เซ็นต์การงอกเท่ากันคือ 100%