โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาการเจริญเติบโตของกบ ด้วยอาหารรวมสูตรต่าง ๆ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพิมล ดีรัศมี

  • อรุณี แป้นมา

  • เสาวภา ขำเหม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐณะ อำพล

  • สนทยา วรเพียน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดพรหมรัตนาราม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคตะวันออก

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กบการเจริญเติบโต

  • กบอาหาร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการเจริญเติบโตของกบที่เลี้ยงด้วยอาหารชนิดต่าง ๆ ในท้องถิ่น ศึกษาการเจริญเติบโตของกบที่เลี้ยงด้วยอาหารรวมสดและอาหารรวมอัดเม็ด และเปรียบเทียบการเจริญเติบโต พบว่าการเลี้ยงกบด้วยไข่หอยเชอรี่ มีการเจริญเติบโตมากที่สุด การเลี้ยงกบด้วยอาหารสด และศึกษาการเจริญเติบโตของกบที่เลี้ยงด้วยอาหารอัดเม็ด อาหารรวมชนิดสด และอาหารสำเร็จรูป เป็นเวลา 4 เดือน พบว่า การเลี้ยงกบด้วยอาหารรวมอัดเม็ด มีผลต่อการเจริญเติบโตของกบมากที่สุด จากนั้นเราสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาอาหารรวมชนิดอื่นในท้องถิ่นมาทดลองเลี้ยงกบให้มีการเจริญเติบโตได้