โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเร่งการงอกของต้นอ่อนมะพร้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • งามพร้อม สุขโกษา

  • เด็กนภาพร หล้ามเหศักดิ์

  • แมน เสือสังข์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุลีพร กิ่งสุคนธ์

  • วินัย เกียรติอดิศร

  • สุทัศน์ ชัยศรีชุติชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การเร่งปฏิกิริยา

  • มะพร้าว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ศึกษาเกี่ยวกับการเร่งของการงอกของต้นอ่อนมะพร้าว โดยวิธีการธรรมชาติ 4 วิธีคือ 1.นำมะพร้าวไปลอยน้ำโดยตัดส่วนที่ลอยพ้นเหนือระดับน้ำ 2.นำมะพร้าวไปลอยน้ำแต่ไม่ตัดส่วนที่ลอยพ้นเหนือระดับน้ำ 3.นำมะพร้าวที่ไม่ลอยน้ำแต่สุ่มตัดจุกมะพร้าว 4.นำมะพร้าวไม่ลอยน้ำและไม่ตัดจุกมะพร้าว จากผลการทดลองพบว่ากลุ่มมะพร้าวที่ลอยน้ำและตัดส่วนที่ลอยพ้นเหนือระดับน้ำ จะมีอัตราการเจริญเติบโตของต้นอ่อนมะพร้าวในระยะเวลา 60 วัน และสูงกว่าทุกๆวิธี โดยเจริญเติบโตเฉลี่ย 36 ซม.