โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสีเพ้นท์แก้วจากยางขนุนอ่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิรนันท์ นนทะนำ

  • พิมพ์ชนก แตงน้อย

  • เด็กณัฐกานต์ การะภักดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วินัย เกียรติอดิศร

  • สมบูรณ์ แสงประเสริฐ

  • เฉลิม จันทร์แจ่ม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขนุน

  • สีการผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เกิดขึ้นจากการสังเกตเห็นยางขนุนที่มีลักษณะคล้ายสีเพ้นท์แก้ว ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากสามารถนำมาผลิตสีเพ้นท์แก้วจากยางขนุนได้ก็จะเป็นการลดต้นทุน โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาชนิดของยางพืชที่เหมาะสมในการผลิตสีเพ้นท์แก้ว ยางพืชที่ใช้ คือ ยางขนุน ยางมะละกอ ยางขนุนและยางมะละกอ นำมาผสมกับกาวลาเท็กซ์ เพ้นท์บนกระจกหรือแก้ว ตากแดด 1 สัปดาห์ พบว่ายางขนุนติดกับแก้วดีที่สุด อัตราส่วนของยางขนุนกับกาวลาเท็กซ์ที่ได้ผลดีที่สุด คือ 1 : 2 และเมื่อผสมด้วยสีผสมอาหาร, สีโปสเตอร์และสีน้ำก็จะได้สีสวยงาม และจากการศึกษาหาประสิทธิภาพระหว่างสีเพ้นท์แก้วที่ผลิตขึ้นกับสีเพ้นท์แก้วตามท้องตลาด พบว่ามีประสิทธิภาพใกล้เคียงกัน