โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาพฤติกรรมระหว่างมดกับหนอนชอนเปลือกต้นลองกอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พรพิมล กดทรัพย์

  • พัสตราภรณ์ อินทรสุวรรณ

  • อวยพร สังข์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชนินทร์ ตันพิพัฒน์

  • วรรณา ชูรักษ์

  • ศรัณยา ณ ตะกั่วทุ่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(27) p74

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ต้นลองกอง

  • มด

  • หนอน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ได้ทำการสำรวจชนิดและปริมาณมด หนอนชอนเปลือกต้นลองกอง ตลอดจนทดลองพฤติกรรมระหว่างมดกับหนอนชอนเปลือกในสวนลองกองราษฎร์สภาโดยแบ่งพื้นที่การสำรวจออกเป็น 2 บริเวณ คือบริเวณกลางแจ้งและในร่ม ปรากฏว่ามดที่พบได้แก่ มดเหม็น มดดำ มดง่าม มดขายาวและมดแดง หนอนชอนเปลือกที่พบมี 2 ชนิดคือ หนอนชนิดตัวใหญ่ (Cossus chloratas) และหนอนชนิดตัวเล็ก (Prasinoxena metaleuca) ผลการสำรวจปริมาณหนอนชอนเปลือกซึ่งทำให้ตาดอกไม่พัฒนามีความสัมพันธ์กับปริมาณมดง่าม บริเวณที่ร่มจะมีปริมาณมดง่ามมากปริมาณหนอนชอนเปลือกน้อย เป็นไปได้ว่ามดง่ามเป็นผู้ล่าหนอนชนิดนี้