โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถ่านจากเปลือกลูกยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เกียรติศักดิ์ แสงสวัสดิ์ และคณะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6(16) p66

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถ่าน จากเปลือกลูกยางพารา

  • ยางพารา

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ถ่านไม้ที่ใช้ในเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันมักได้จากไม้ยืนต้นและที่นิยมใช้ คือถ่านจากไม้โกงกาง การทดลองนี้ได้นำเอาเปลือกลูกยางพารามาทำถ่าน และได้ตรวจสอบคุณภาพของถ่านโดยการทดลองหาปริมาณความร้อน เปรียบเทียบลักษณะการลุกไหม้ และปริมาณการใช้ถ่านต่อชั่วโมง กับถ่านจากต้นไม้อื่น ๆ ได้แก่ โกงกาง ไม้ยางพาราและไม้เงาะ ผลการทดลองปรากฏว่าถ่านที่ให้ปริมาณความร้อนสูงสุดคือถ่านไม้โกงกาง ซึ่งให้ ปริมาณความร้อนเท่ากับ 173.50 cal/g อันดับสองคือถ่านไม้เงาะให้ปริมาณความร้อนเท่ากับ 134.26 cal/g อันดับสามคือถ่านเปลือกลูกยางพาราให้ปริมาณความร้อนเท่ากับ 125.33 cal/g ถ่านที่ให้ปริมาณความร้อนน้อยที่สุดคือ ถ่านไม้ยางพาราซึ่งให้เท่ากับ 102.78 cal/g ในแง่ของการลุกไหม้และปริมาณถ่านที่ใช้ต่อชั่วโมง ปรากฏว่าถ่านที่ลุกไหม้เร็วและใช้จำนวนมากที่สุดคือถ่านเปลือกลูกยางพาราใช้เท่ากับ 39 g/hr และน้อยที่สุดคือถ่านไม้โกงกางเท่ากับ 28 g/hr