โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายภาคสนาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัญญุตา บุญรักษ์

  • จุฑาภรณ์ เจริญไชยวัฒนา

  • ภาศิธร สุวรรณสาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทวีศักดิ์ หาญสมุทร

  • ละม้าย กิจอำไพพงษ์

  • สุนันท์ พงศ์มณี

  • สุวิทย์ เอกศิรินิมิตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ประดิษฐ์

  • แอลกอฮอล์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อวัดระดับแอลกอฮอล์ว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยหรือไม่ โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการคือ ขวดน้ำเกลือขนาด 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร 3 ขวดสายยาง หลอดแก้วและจุกยาง วิธีการสร้างเครื่องมือคือ นำขวดน้ำเกลือมาเจาะรูบริเวณด้านข้างในตำแหน่งสูงต่ำต่างกัน แล้วนำหลอดแก้วมาเสียบไว้ที่ขวดแรกและนำสายยางมาเชื่อมต่อระหว่างขวดที่ 2 กับขวดที่ 3 ตามรูที่ได้เจาะไว้ จากนั้นใช้จุกปิดฝาทั้ง 3 ขวด แล้วใช้สายยางเชื่อมจุกทั้ง 3 เข้าด้วยกัน โดยมีวงจรไฟฟ้าที่จะแสดงถึงระดับแอลกอฮอล์ของผู้ทดสอบ ผลการทดลองพบว่าความดันไอของแอลกอฮอล์มีความดันไอสูงกว่าความดันไอน้ำ ใช้การเปรียบเทียบอากาศที่เป่าออกจากปอดของคนที่ดื่มและไม่ดื่มสุรา ผลการทดสอบพบว่า ความดันไอของคนปกติทั่วไปจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน แต่ความดันไอของคนที่ดื่มสุรา ซึ่งมีทั้งหมด 10 คนโดยเฉลี่ยจะมีค่าสูงกว่าคนปกติ และขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ของเครื่องดื่มที่รับประทานด้วย ประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์และดัดแปลงเพื่อนำไปใช้ในภาคปฏิบัติได้และยังเป็นการลดอุบัติเหตุได้ด้วย